Täitmisavaldus elatisrahade sissenõudmiseks

TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA
Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
SISSENÕUDJA
Nimi   
Isikukood/registrikood (selle puudumisel sünniaeg)   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)   

Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas sissenõudjal on esindaja?     Ei  Jah
VÕLGNIK
Nimi   
Isikukood/registrikood (selle puudumisel sünniaeg)   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)   

Töökoht   
Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas võlgnikul on esindaja?     Ei  Jah
TÄITEDOKUMENT JA NÕUE
Palun pöörata täitmisele täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p      alusel

Lahendi teinud asutuse vms nimetus, kuupäev ja lahendi nimetus
Nõude sisu:     
Kas nõue on perioodiline?     Ei  Jah
Nõude suurus:    eurot 
Nõudele lisandub viivis     Ei  Jah
VÕLGNIKU VARA
Võlgniku teadaolev vara:
 
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku kinnisvarale:  Jah  Ei
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku vallasvarale:  Jah  Ei
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku nõudeõigustele:  Jah  Ei
ÕIGUSTE PIIRAMINE LAPSE ELATISE VÕLGNEUSE KORRAL
Täitemenetluse seadustik § 1771 lg 1:
Kui lapse elatise võlgnik ei ole täitemenetluse ajal kahe kuu jooksul korrapäraselt elatist maksnud ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, hoiatab kohtutäitur võlgnikku sissenõudja nõusolekul, et võlgniku käesoleva seadustiku § 1772 lõikes 1 loetletud õigused ja lubade kehtivus peatatakse ning nende andmine keelatakse, kui ta ei täida 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates vähemalt ühte järgmist tingimust:
1) tasub vähemalt ühe kuu elatise;
2) sõlmib elatise tasumiseks sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasub esimese osamakse;
3) põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguse ja loa piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.


Täitemenetluse seadustik § 1772 lg 1:
Kui võlgnik ei ole lapse elatise sissenõudmiseks algatatud täitemenetluse ajal maksnud kolme kuu jooksul korrapäraselt elatist ja kohtutäituril ei ole õnnestunud seda sisse nõuda võlgniku vara arvelt, võib kohus sissenõudja nõusolekul ja kohtutäituri avalduse alusel, millele on eelnenud võlgniku hoiatamine, määrusega tähtajatult peatada järgmised õigused ja järgmiste lubade kehtivuse:

1) jahipidamisõigus;
2) mootorsõiduki juhtimisõigus;
3) relvaluba ja relvasoetamisluba;
4) väikelaeva ja jeti juhtimisõigus;
5) kalastuskaart.
 
Annan kohtutäiturile nõusoleku hoiatuse tegemiseks võlgnikule ja avalduse esitamiseks kohtule täitemenetluse seadustiku § 1772 lõikes 1 loetletud õiguste ja lubade kehtivuse peatamiseks ning nende andmise keelamiseks, kui võlgnik ei täida 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates vähemalt ühte järgmist tingimust:
1) tasub vähemalt ühe kuu elatise;
2) sõlmib elatise tasumiseks sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe ja tasub esimese osamakse;
3) põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguse ja loa piiramine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut (alus: täitemenetluse seadustik § 1771):
Ei  Jah
Sissenõudjale teadaolevalt omab võlgnik järgmisi õigusi ja lubasid:
Jahipidamisõigus:  Ei  Jah
Mootorsõiduki juhtimisõigus:  Ei  Jah
Relvaluba ja relvasoetamisluba:  Ei  Jah
Väikelaeva ja jeti juhtimisõigus:  Ei  Jah
Kalastuskaart:  Ei  Jah
 
Kas sissenõudjale teadaolevalt omab võlgnik kohustusi kolmandate isikute ees (näiteks laenukohustus panga või liisinguandja ees, üürikohustus jne)? Juhul kui omab, siis palun märkida, kelle ees ja milliseid kohustusi.
 
Avaldusele lisatud dokumendid:
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Avaldaja andmete muutumisest ja elatise tasumisest otse avaldajale palun kohe teavitada kohtutäiturit. Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.