Elatise nõude täitmine

Sissenõudjal on võimalus pöörduda elatise nõude täitmiseks kohtutäituri poole, kui kohtuotsus on jõustunud või otsuses on märge selle viivitamatult täitmisele kuulumise kohta. Kohtuotsus on täitemenetluses täidetav sõltumata sellest, kas võlgnik on asunud otsust täitma vabatahtlikult või mitte.

Sissenõudjal on õigus nõuda otsuse täitmist kohtutäituri kaudu. Täitemenetluse alustamisel informeerib kohtutäitur võlgnikku, et nüüdsest toimub täitmine kohtutäituri kaudu. Kui sissenõudja on andnud täitmisele tulevikus sissenõutavaks muutuvad nõuded, kohustub ta viivitamata teavitama kohtutäiturit, kui võlgnik täidab need nõuded otse sissenõudjale. Alus: täitemenetluse seadustik § 23 lg 45.

Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest arestipandiõigustest eespool. Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigustel on sama järjekoht. Alus: täitemenetluse seadustik § 65 lg 4.

Kui rahalise nõude on arestinud mitu kohtutäiturit mitme sissenõudja kasuks, maksab võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik, sealhulgas krediidiasutus, raha kohtutäituritele arestimisaktide saabumise järjekorras. Sõltumata saabumise hetkest loetakse lapseelatisnõude alusel koostatud arestimisakt esimesena saabunuks. Alus: täitemenetluse seadustik § 119 lg 1.

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib kohtutäitur arestida kuni pool palga alammäärast. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb kehtestatud alammäära summast allapoole, võib kohtutäitur arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust. Alus: täitemenetluse seadustiku § 132 lg 11.

Lapse elatisnõude täitmisel võlgniku sissetuleku arestimise korral ei arvestata isiku ülalpidamisel olevate isikutega. Alus: täitemenetluse seadustiku § 132 lg 2.

Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 63 lõikele 11 on teave kas isikul on elatisevõlgnevus ja võla jäägi suurus täitemenetluse registrist avalikult kättesaadav (https://kpkoda.ee/kohtutaiturid/taitemenetluse-register/).

Vaata ka: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/elatisvolgnevus