Sissenõudja avaldus täitemenetluse peatamiseks

  Sissenõudja nimi   
  Aadress   
  Tel.nr   
  E-posti aadress   
  Täiteasja nr   
 
Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
   
 
Avaldus
täitemenetluse peatamiseks


Vastavalt täitemenetluse seadustik § 46 lg 1 p-s 1 sätestatule palun kohtutäituril peatada
   suhtes
   alusel algatatud täitemenetlus(ed) .
 
Palun jätta täitemenetluse peatamise ajaks kõik kohtutäituri poolt tehtud täitetoimingud jõusse.
Palun vabastada täitemenetluse peatamise ajaks võlgniku arvelduskontod aresti alt.
Palun vabastada täitemenetluse peatamise ajaks võlgniku töötasu aresti alt.
Palun jätta võlgniku varale seadud keelumärked püsima.

Täitemenetluse uuendamise soovist teavitan kohtutäiturit kirjalikult.

Juhul kui täitemenetluse peatamise ajal toimub nõude osaline või täielik rahuldamine otse sissenõudjale teavitan sellest kohtutäiturit täitemenetluse uuendamisel.

 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: TMS § 46 ja § 47.
 
Kohtutäitur peatab täitemenetluse:
1) sissenõudja avalduse alusel;
2) kohtulahendi esitamisel, kui selle kohaselt täitemenetlus või täitetoiming tuleb peatada;
3) kohtulahendi esitamisel, kui selle kohaselt võib täitetoimingu teha või täitemenetlust jätkata üksnes tagatise vastu;
4) kirjaliku tõendi esitamisel, kui sellest nähtub täitmisele esitatud nõude maksetähtpäeva edasilükkamine;
5) võlgniku piiratult teovõimeliseks muutumisel kuni talle eestkostja määramiseni;
6) võlgniku abikaasa või otseses ülenevas või alanevas liinis sugulase või õe või venna surma puhul – avalduse alusel surmapäevast alates 30 päevaks;
7) kinnistusraamatusse kantud õiguse ilmnemisel täitemenetluse esemeks oleva kinnisasja suhtes, kui see õigus välistab kinnisasja müümise või takistab seda;
8) muul seaduses sätestatud alusel.
Kohtutäitur võib täitemenetluse peatada:
1) kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamise puhul;
2) võlgniku raskesti haigestumise või talle statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise puhul;
3) võlgniku kaitsejõudude ajateenistuses või õppekogunemisel viibimise puhul;
4) muul seaduses sätestatud alusel.

Täitemenetluse peatamise korral jäävad tehtud täitetoimingud jõusse. Täitemenetluse peatamise korral edastab kohtutäitur täitemenetluse peatamise otsuse viivitamata kolmandale isikule, kes täidab võlgniku vara suhtes kohtutäituri arestimisakti. Täitemenetluse peatamise ajaks peatub arestimisakti alusel nõude täitmine. Võlgniku varale seatud keelumärked jäävad püsima. Täitemenetlus uuendatakse pärast selle peatamist tinginud asjaolu äralangemist. Täitemenetluse uuendamisel edastab kohtutäitur võlgniku suhtes kohustatud kolmandale isikule vastava teabe, mis on arestimisakti täitmise jätkamise aluseks.