Sissenõudja avaldus täitemenetluse lõpetamiseks enne nõude rahuldamist

  Sissenõudja nimi   
  Aadress   
  Tel.nr   
  E-posti aadress   
 
  Täiteasja nr   
 
Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
   
 
Avaldus
täitemenetluse lõpetamiseks


Käesolevaga taotlen täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist ning vastavalt täitemenetluse seadustik § 48 p-s 1 sätestatule palun kohtutäituril lõpetada
suhtes
alusel algatatud täitemenetlus(ed), vabastada viivitamata võlgniku vara aresti alt ning tagastada täitedokument.
Teatan, et võlgnevuse jääk avalduse esitamise seisuga moodustab
 eurot
 
Olen teadlik, et kohtutäituri seaduse (KTS) § 41 lg 2 tulenevalt olen kohustatud maksma kohtutäiturile menetluse alustamise tasu ja poole menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Kohtutäituri tasu otsus ja arve palun edastada aadressile:
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: TMS § 48 p 1, 49, KTS § 41
 
Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse sissenõudja avalduse alusel. Täitemenetluse lõpetamise korral vabastab kohtutäitur vara viivitamata aresti alt ja esitab registripidajale avalduse keelumärke kustutamiseks, välja arvatud hagi tagamise määruse täitmisel. Täitedokument tagastatakse sissenõudjale. Täitemenetluse lõpetamine ei piira sissenõudja õigust pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui täitedokumendist tulenev nõue on tegelikult täitmata. Sissenõudja ei või pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui ta on nõudest kirjalikult loobunud.

Kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt.