menu

Täitmisavalduse täitmine


TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA
Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus) Tartu 51003
Tel. 78 28 110
E-post: info@tartutaitur.ee
SISSENÕUDJA
Nimi   
Isikukood/registrikood   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)
   

Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas sissenõudjal on esindaja?     Ei  Jah
TÄITEDOKUMENT JA NÕUE
Palun pöörata täitmisele täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p      alusel

Lahendi teinud asutuse vms nimetus, kuupäev ja lahendi nimetus
Nõude sisu:     
Kas nõue on perioodiline?     Ei  Jah
Nõude suurus:    eurot 
Nõudele lisandub viivis     Ei  Jah
VÕLGNIK
Nimi   
Isikukood/registrikood   
Elu- või asukoht   
Sidevahendid
(telefon, faks, e-post)
   

Panga rekvisiidid         pangas
Muud andmed   
 
Kas võlgnikul on esindaja?     Ei  Jah
VÕLGNIKU VARA
Võlgniku teadaolev vara:
 
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku kinnisvarale:  Jah  Ei
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku vallasvarale:  Jah  Ei
Soovin pöörata sissenõuet võlgniku nõudeõigustele:  Jah  Ei
 
Avaldusele lisatud dokumendid:
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Avaldaja andmete muutmisest palun koheselt teavitada kohtutäiturit.
Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.