menu

Kirjaliku hinnapakkumise vorm

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee
   
 
KIRJALIK HINNAPAKKUMINE
Hinnapakkumise esitaja:

Isiku nimi/ärinimi

Isikukood/registrikood

Esindaja nimi ja isikukood

Esinduse alus (kas seadusest tulenev või lepingu alusel)

Pakkuja isikut tõendava dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev

Aadress

E-posti aadress

Tel.nr
 
Esitan hinnapakkumise kinnistu registriosa nr , mis asub aadressil
toimuval enampakkumisel osalemiseks, summas
  enampakkumise toimumise kuupäev
eurot.

Summa sõnadega
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: täitemenetluse seadustik § 154
 
Kinnisasja suulisel enampakkumisel osta sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada kohtutäiturile kirjaliku hinnapakkumise, milles peavad olema märgitud käesoleva seadustiku § 86 lõikes 1 nimetatud andmed ning kinnisasja registriosa number ja asukoht. Kirjalik hinnapakkumine peab olema esitatud suletud ümbrikus, millel on märge «enampakkumine», samuti viide enampakkumise esemele. Ümbrik avatakse suulisel enampakkumisel.