menu

Vara nimekiri

Tartu kohtutäitur
Oksana Kutšmei
Ülikooli 2 (5. korrus), Tartu 51003
info@tartutaitur.ee
Kuupäev   
Täiteasja nr   
Võlgniku nimi   
Aadress   
Telefon   
E-post   
 
 
VARA NIMEKIRI
Soovin esitada kohtutäiturile andmed minu varalise seisukorra kohta alljärgnevalt:

1. Töökoht ja sissetuleku suurus (olemasolul tuleb märkida ka mitteametlikute sissetulekute allikaid)
 
2. Nõudeõigused (näiteks kolmandatele isikutele antud laenud, saamata jäänud töötasu nõuded jms)
Palun märkida muuhulgas kohustatud isiku andmed, nõudeõiguse suurus ja nõudeõiguse alus.
 
3. Kinnisvara Palun märkida ka asja(de) eeldatav väärtus:
 
4. Vallasvara
4.1. Registrisse kantud vallasvara (näiteks sõidukid, laevad) ja selle asukoht. Palun märkida ka asja(de) eeldatav väärtus:
 
4.2. Registreerimisele mitte kuuluv vallasvara (näiteks arvutid, printerid, telefonid, televiisorid, kodukino- ja muusikakeskused, kodumasinad, köögitehnika, foto- ja videokaamerad, mängukonsoolid jms) ja selle asukoht. Palun märkida ka asja(de) eeldatav väärtus:
 
5. Aktsiad ja väärtpaberid. Palun märkida ka väärtpaberi eeldatav väärtus.
 
6. Osalus äriühingutes. Palun märkida ka osaluse eeldatav väärtus.
 
7. Vara, mille võlgnik on viimase aasta jooksul enne täitemenetluse alustamist tasu eest võõrandanud oma lähikondsele pankrotiseaduse §117 tähenduses.
 
8. Vara, mida võlgnik on viimase kahe aasta jooksul enne täitemenetluse alustamist kinkinud.
 
9. Kohustused (näiteks laenud, kohustused, maksuvõlad jms)
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et lihtkirjaga saatmisel loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates.
e-posti aadressile:
Olen teadlik, et e-posti teel dokumendi saatmisel loetakse dokument kätte saaduks e-kirja saatmise momendist.
 
Kinnitan oma au ja südametunnistuse juures, et kohtutäiturile esitatud andmed vara kohta on mulle teadaolevalt õiged.
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev